รับผลิตอาหารเสริม16

คิดให้รอบคอบก่อนรับผลิตอาหารเสริม


เรามักเคยได้ยินกันว่า  “การลงทุนมักมีความเสี่ยง”  ซึ่งนั่นก็เป็นความจริงอีกประการหนึ่งที่ผู้ผลิตควรคิดให้รอบคอบก่อนการลงมือผลิตสินค้า เพราะความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียมักมาพร้อมกับการลงทุนที่ด่วนตัดสินใจโดยละเลยถึงผลที่จะตามมา

การรับผลิตอาหารเสริมก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ผู้ผลิตควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  เพราะเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงทั้งต่อตัวผู้ผลิตเองรวมไปถึงผู้บริโภคด้วย  การรับผลิตอาหารเสริมเป็นธุรกิจที่เติบโตมาได้ก็มักเกิดจากความร่วมมือของหลายๆ ฝ่าย  ทั้งผู้ประกอบการที่ว่าจ้างกับผู้ผลิตต้องมีการตกลงร่วมกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  โดยมีสัญญาว่าจ้างที่ถูกต้องและเป็นธรรม  ผู้ผลิตควรตรวจสอบรายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ ที่จะนำมาผลิตอาหารเสริมให้ละเอียดว่าส่วนประกอบต่างๆ นั้นมีประสิทธิภาพในการรักษาหรือไม่  หากมีการตกลงกันแล้วก็สามารถรับผลิตอาหารเสริมได้  แต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายและอยู่ในการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.  ด้วย  และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต้องได้รับรองมาตรฐานจาก  GMP  ด้วยจึงจะส่งออกสู่ท้องตลาดได้

ในบางครั้งการรับผลิตอาหารเสริมผู้ผลิตไม่เพียงแต่รับผลิตอาหารเสริมอย่างเดียวเท่านั้น  ในผู้ประกอบการหน้าใหม่บางรายที่ยังไม่มีโปรดักส์ผู้ผลิตก็จะให้คำปรึกษาและช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ต่างๆ  ในบางครั้งผู้ผลิตยังช่วยโปรโมทโฆษณาสินค้าให้ด้วย  บางครั้งจุดขายของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็ต้องมีพรีเซ็นเตอร์เชิญชวนในการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้วย  พรีเซ็นเตอร์ก็เป็นจุดขายที่ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้รับความสนใจจากผู้บริโภคด้วยเช่นกัน  จะเห็นได้ว่าแนวคิดของผู้ผลิตอาหารเสริมมักจะไม่ได้มุ่งแค่รับผลิตอาหารเสริมอย่างเดียวเท่านั้น  ยังช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์และโปรโมทอาหารเสริมให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย

หากผู้ผลิตคิดให้รอบคอบก่อนรับผลิตอาหารเสริมก็มักจะส่งผลดีต่อผู้ผลิตเอง  เพราะหากกระทำตามกระบวนการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและคิดให้รอบคอบก่อนการรับผลิตอาหารเสริมก็จะทำให้โรงงานได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการท่านอื่นๆ ต่อไป  เพราะอาชีพการรับผลิตอาหารเสริมเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง  หากกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตมีความบกพร่องหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลกระทบมาถึงตัวผู้ผลิตได้เช่นกัน  เพราะฉะนั้นทุกกระบวนการในการผลิตผู้ผลิตต้องคิดให้รอบคอบก่อนรับผลิตอาหารเสริม  จะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตเองก็จะได้รับผลพลอยได้อีกทอดหนึ่งด้วย