ธง 13

ความสำคัญของธง


เมื่อเราเดินทางไปที่ได ไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปทำธุระ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม เรามักจะสังเกตเห็น ธงประดับตกแต่งทั่วเมืองเต็มไปหมด เพราะธง ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และบ่งบอกถึงความเป็นชาตินั้น เช่น “ธงชาติ”  ธงสำนักงาน ธงกีฬา หรือธงที่เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งอื่นๆ จึงถือได้ว่า ธง มีความสำคัญมากอย่างหนึ่ง

ธง โดยทั่วไปแล้วนั้น ส่วนมากจะเป็น ธงชาติ ของแต่ละประเทศ ซึ่งในโลกนี้ก็มีประเทศมากมาย แต่ละประเทศก็จะมีธงชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ที่บ่งบอกได้ว่าเป็นประเทศอะไร อยู่ทวีปอะไร อยู่ตรงไหนของมุมโลก

ความสำคัญของธง นั้นก็มีมากมาย แต่ความสำคัญอย่างแรกเลยก็คือ แสดงความเป็นชาติ ของแต่ละประเทศ เพราะธงชาติ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติได้ดีที่สุด เช่นประเทศไทย ก็มีธงชาติที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มี 3 สี 5 แถบ แต่ละแถบก็สอดแทรกไปด้วยความหมาย คือ สีแดง หมายถึงชาติ ที่ถือว่าเป็นชาติที่เป็นเอกราช สีขาว หมายถึง ศาสนา ในที่นี่ก็หมายถึงศาสนาพุทธ หรืออาจจะเป็นศาสนาอื่นที่คนส่วนใหญ่ในประเทศนับถือกัน และสีน้ำเงิน คือพระมหากษัตริย์ ประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะเห็นได้ว่า หรือแม้แต่จะเป็นประเทศอื่นๆก็จะมีสัญลักษณ์และสีที่อยู่บนธงเป็นเอกลักษณ์ของชาตินั้นด้วยเช่นกัน

  • ใช้ในสำนักงานหรือหน่วยงานรัฐบาล เอกชนต่างๆ เราจะสังเกตได้ว่าหากเราไปติดต่อหน่วยงานที่เป็นของรัฐหรือของเอกชน ก็จะสังเกตได้ว่าจะมีธงแระดับตกแต่ง หรือตั้งไว้ที่หน้าบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไร เป็นหน่วยงานประเภทไหน
  • ใช้ในด้านของกีฬา เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าหากมีการแข่งขันกีฬา และมีชัยชนะ นักกีฬาก็จะนำธงชาติที่เป็นธงของประเทศตนเองมาห่มตัวหรือชูขึ้น เพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจ เพื่อเป็นที่ประทับใจต่อคนที่พบเห็น และแสดงถึงความรักชาติอย่างแม้จริง
  • ใช้ในด้านของการเสียสละ ในข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองแต่ละวันนี้มีแต่ข่าวที่เป็นเหตุการณ์ร้ายแรง ที่เกี่ยวกับการเสียสละของทหารกล้าหรือบุคคลที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็จะได้รับเกียรติให้นำธงชาติมาปกคลุมร่างกายหรือปกคลุมโรงศพไว้ เพื่อแสดงให้ถึงความซื่อสัตย์และความรักชาติ